GDPR

Osobní údaje jsou společností JM-Call s.r.o. zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Správce osobních údajů

 • Společnost JM-Call s.r.o., IČO: 09043802  se sídlem Budějovická 300, 252 42 Jesenice, (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k vymezeným účelům v bodě 7 této směrnice.

Zdroje osobních údajů

 • Osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:
 • přímo od subjektů údajů, které jsou zaměstnanci Správce případně osoby spolupracující
 • přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.;
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.);
 • od jiných subjektů osobních údajů v postavení správců nebo zpracovatelů, které předávají osobní údaje za účelem direct marketingu prostřednictvím Správce;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:
  • jméno
  • příjmení
  • telefonní číslo
  • adresa
  • emailová adresa
  • bankovní spojení
  • rodné číslo
 • další nezbytné údaje pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů za účelem personálních řízení

Kategorie subjektů údajů

Správce zpracovává následující kategorie subjektů údajů:

 • zaměstnanec Správce
 • uchazeč o zaměstnání
 • zákazník Správce
 • koncový zákazníci
 • dodavatel služby
 • jiná osoba ve smluvním či obdobném vztahu ke Správci

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel/é
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci v případě předání osobních údajů do zahraničí – státy mimo/ EU

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:

 • plnění zákonných povinností ze strany Správce
 • plnění smlouvy
 • jednání o smluvním vztahu
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ochrana práv Správce
 • archivnictví vedené na základě právních předpisů
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • direct marketing
 • call centrum
 • statistické účely
 • monitoring kvality zákaznického servisu
 • sjednávání schůzky
 • poradenství a konzultační služby
 • sběr zpětné vazby z trhu

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracovávání je prováděno v sídle Správce, v jeho provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem.
 • Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.
 • Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 • Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromá a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.

Zákonnost zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje od subjektu údajů souhlas. V souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR může Správce zpracovávat tyto údaje subjektu údajů:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě.

 

Práva subjektů údajů

 • V souladu s článkem 12 GDPR ve spojení s článkem 15 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Správce o vysvětlení;
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů;
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav;
 • nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů;
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo;
  • Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  • Správce poskytne subjektům údajů požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit s ohledem na složitost a počet žádostí o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován.
  • Správce poskytne subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých prostředků veškeré žádané informace. Správce tak činí bezplatně.

Odvolání souhlasu:

 • Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu GDPR@jm-call.cz

Pověřená osoba – pověřenec osobních údajů:

 • Jiří Mašek, jiri.masek@jm-call.cz